Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych RODO

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 s. 1), które wprowadza spójne zasady
ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Runway Concept Betina
Koloch z siedzibą w Piasku (43-211), przy ul. Dworcowa 20.

Dane kontaktowe
administratora

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
możecie się Państwo skontaktować się z nami pod adresem:
runwayconceptpark@gmail.com

Zakres
przetwarzanych
danych osobowych

W pierwszej kolejności przetwarzane są dane osoby (imię, nazwisko, data urodzenia,
ew. numer telefonu kontaktowego, ew. adres e-mail), która będzie korzystać z
instalacji Parku Linowego Runway Concept „Goczałkowice Zdrój”. Jeżeli osobą tą jest
dziecko, dodatkowo przetwarzane są dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego
(imię, nazwisko, ew. numer telefonu, ew. adres e-mail), który wyraża zgodę na
skorzystanie z instalacji Parku Linowego Runway Concept „Goczałkowice Zdrój”
przez dane dziecko. Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust 1 b) RODO. Ich
niepodanie spowoduje niemożność skorzystania z Parku Linowego Runway Concept
„Goczałkowice Zdrój” ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Cel przetwarzania
danych osobowych

Celem przetwarzania jest ustalenie tożsamości osób korzystających z instalacji Parku
Linowego Runway Concept „Goczałkowice Zdrój”, a także ich prawnych opiekunów,
w celu uzyskania ich oświadczenia lub zgody na korzystanie z instalacji Parku
Linowego Runway Concept „Goczałkowice Zdrój”, a także poinformowanie w razie
wypadku na podstawie Art. 6 ust 1 b), c) i d).

Profilowanie danych
osobowych

Nie prowadzimy profilowania danych osobowych. Żadne decyzje nie są podejmowane
automatycznie. Dane są przetwarzane tylko do obsługi działalności Parku Linowego
Runway Concept „Goczałkowice Zdrój”

Przekazywanie
danych osobowych

Korzystamy z zewnętrznych dostawców chmury oraz rozwiązań IT, a także
zewnętrznych firm księgowych i innych podmiotów prowadzących usługi finansowe, a
także kadrowe.

Przekazywanie
danych poza Unię
Europejską

Nie przekazujemy i nie planujemy takiego przekazywania danych osobowych.

Okres przetwarzania
danych osobowych

Okres ten wynosi 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego w wyniku
powstałego obowiązku podatkowego

Obowiązek
podawania danych
osobowych

Podawanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednak brak
wyrażenia zgody na korzystania z instalacji Parku Linowego Runway Concept
„Goczałkowice Zdrój” lub niewypełnienie stosownego formularza i związany z tym
obowiązek przetwarzania danych osobowych uniemożliwia nam świadczenie Państwu
usługi.

Prawa związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych,
możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec
nas sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia
danych do innego administratora danych. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z
któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktujcie się z nami poprzez:
runwayconceptpark@gmail.com. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony
danych osobowych.

Obowiązek
informacyjny

Jeśli podajecie nam Państwo dane osobowe osoby trzeciej (np. jeśli jesteście
Państwo opiekunem lub organizatorem wycieczki) ciąży na Państwu obowiązek
poinformowania osób, których dane podajecie w odniesieniu do informacji
przedstawionych powyżej.